Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

4777727772
4777727772
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapomruki pomruki
4777727772
4777727772
8268 2d2b
Reposted bydefinition-of-sexmothsdevourerskynetpizzasunnyvalley
4777727772
4777727772
4777727772
8261 5a8d 500
Reposted bycomplicated-ideapredictableannieirmelinblotindbukazlakamiikatzejestnamdzisiajsmutnophilomathstraycatMashethelifeofdinagoszko
4777727772
4777727772
Reposted fromkluczka kluczka
4777727772
3637 dc9a 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie
4777727772
8247 c7ee 500
Reposted bydefinition-of-sexdisheveled
4777727772
8197 5ad3
Reposted byunaswabsurdzieczeresnia
4777727772
4777727772
4777727772
8193 4428 500
Reposted bydeepbluexMartwa13IDhavingdreamshistoriahisteriiMashetutus
4777727772
8192 6bd2 500
Reposted byarchitecturban-citiesstrzepy
4777727772
4777727772
4777727772
4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl